Favorite aphorisms

“Ai cũng có một kế hoạch cho đến khi bị đấm vào mặt” – Mike Tyson
“Our greatest natural resource is the minds of our children” – Walt Disney

“Nếu bạn k0 thấy ai đuổi kịp mình, thì tức là bạn đã tụt hậu” – Ngạn ngữ Trung Quốc

“It’s not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves, that will make them successful human beings”