Tag Archives: tầm nhìn

Giải thích đơn giản: Sứ mệnh và Tầm nhìn

The Story of Telling blog có giải thích đơn giản về sứ mệnh (mission) và tầm nhìn (vision):

Sứ mệnh mô tả việc bạn làm ngày hôm nay – chuyện gì đang xảy ra từ việc bạn đang tồn tại. Tầm nhìn mô tả ảnh hưởng mà việc của bạn đem lại trong tương lai – kết quả và hệ quả của việc thực thi sứ mệnh. Ở dạng thức đơn giản nhất, sứ mệnh và tầm nhìn có thể được viết như sau:

Chúng ta làm, tạo ra, phục vụ, giúp [ABC], [XYZ] sẽ xảy đến bởi vì chúng ta làm [ABC].

Áp dụng cho Airbnb:

“Sứ mệnh của chúng ta là xây dựng một công ty dịch vụ lưu trú dựa trên cộng đồng, để những người du hành trên khắp thế giới có thể cảm thấy đâu cũng là nhà.”

Nguyên văn:

Your mission statement describes what you do today and what happens because you exist. Your vision statement describes your future impact—the result and effect of executing on your mission. In their simplest form a mission and vision can we summarised in a single sentence.

We do, make, create, serve, empower [ABC], [XYZ] happens because we did [ABC].

Using this model we could describe the Airbnb mission and vision as follows:

Our mission is to build a community-driven hospitality company, that makes travellers all over the world feel like they belong anywhere.