content seduction

« Back to Glossary Index

Cám dỗ bởi nội dung

Khái niêm do Edgar Schein đưa ra trong sách Humble Consulting. Một nhà tư vấn bị cám dỗ bởi nội dung là khi người đó tự cho là mình đã hiểu vấn đề của thân chủ và đã có lời giải. Ở tình huống đó, nhà tư vấn sẽ ko chú tâm lắng nghe thân chủ, mà tư duy về viêc mình sẽ đề xuất gì (bị cám dỗ).

« Back to Glossary Index