Alice Miller – sách và bài viết

Trang tổng hợp các sách và bài viết của nhà tâm lý học Alice Miller (1923-2010).

Danh mục sách theo thứ tự ra mắt

Các đầu sách ra mắt bằng tiếng Đức. Trong danh mục có thống kê các bản dịch sang tiếng Anh, Nga và Việt.

1. The Drama of the Gifted Child (1979)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1979 (Das Drama des begabten Kindes)
Xuất bản sang tiếng Anh năm 1979 (The Drama of the Gifted Child: The Search for the True Self), và còn tái bản dưới các tên sau:
Prisoners of Childhood (1981)
The Drama of Being a Child (1995)
Tiếng Nga: Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я (2001)
Xuất bản tiếng Việt: Bi kịch của đứa trẻ tài năng (2022)

2. For Your Own Good (1980)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1980 (Am Anfang war Erziehung)
Xuất bản tiếng Anh năm 1983: For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence
Tiếng Nga có 2 phiên bản: Вначале было воспитание (2003), Воспитание, насилие и покаяние (2010)

3. Thou Shalt Not Be Aware (1981)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1981 (Du sollst nicht merken)
Xuất bản tiếng Anh năm 1984: Thou Shalt Not Be Aware: Society’s Betrayal of the Child

4. Pictures of a Childhood (1985)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1985 (Bilder einer Kindheit)
Xuất bản tiếng Anh năm 1986: Pictures of a Childhood: Sixty-six Watercolours and an Essay

5. The Untouched Key (1988)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1988 (Der gemiedene Schlüssel)
Xuất bản tiếng Anh năm 1990: The Untouched Key: Tracing Childhood Trauma in Creativity and Destructiveness

6. Banished Knowledge (1988)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1988 (Das verbannte Wissen)
Xuất bản tiếng Anh năm 1991: Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries

7. Breaking Down the Wall of Silence (1990)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1990 (Abbruch der Schweigemauer)
Xuất bản tiếng Anh năm 1997: Breaking Down the Wall of Silence: The Liberating Experience of Facing Painful Truth

8. Paths of Life (1998)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 1998 (Wege des Lebens – Sieben Geschichten)
Xuất bản tiếng Anh năm 1999: Paths of Life: Seven Scenarios

9. The Truth Will Set You Free (2001)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 2001 (Evas Erwachen: Über die Auflösung emotionaler Blindheit)
Xuất bản tiếng Anh năm 2002: The Truth Will Set You Free: Overcoming Emotional Blindness
Xuất bản tiếng Việt: Sự thật sẽ giải phóng bản thân (2022)

10. The Body Never Lies (2004)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 2004 (Die Revolte des Körpers)
Xuất bản tiếng Anh năm 2005: The Body Never Lies: The Lingering Effects of Cruel Parenting
Tiếng Nga: Тело не врет. Как детские психологические травмы отражаются на нашем здоровье (2021)
Xuất bản tiếng Việt: Cơ thể không bao giờ nói dối (2023)

11. Free From Lies (2007)
Xuất bản lần đầu tiếng Đức năm 2007 (Dein gerettetes Leben: Wege zur Befreiung)
Xuất bản tiếng Anh năm 2009: Free From Lies: Discovering Your True Needs

12. From Rage to Courage (2009)
Xuất bản lần đầu tiếng Anh năm 2009: From Rage to Courage: Answers to Readers’ Letters

Ngoài ra, độc giả nên đọc thêm cuốn The True “Drama of the Gifted Child”. The Phantom Alice Miller – The Real Person của con trai bà – Martin Miller, để hiểu thêm về cuộc sống sóng gió của bà.

Các bài viết của A. Miller và về bà (tiếng Việt)

Món quà của Alice Miller cho nhân loại (NoSpank Project)
Bài cáo phó Miller trên NY Times 2010
Vai trò thiết yếu của Chứng nhân Khai sáng trong xã hội (1997)
Chấn thương thời thơ ấu (1998)
Đánh đòn trẻ là phản tác dụng và nguy hiểm (2015)

Leave a Reply