emic vs etic

chủ vị 主位 (nhìn từ vị trí chủ nhà) và phi vị 非位 (nhìn từ vị trí người khác, không phải chủ). Thuật ngữ trong ngành Nhân học.