humanness

« Back to Glossary Index

chất người. Full humanness = chất người đầy đủ, trọn vẹn (từ của Maslow trong sách Motivation and Personality).
Tôi không dịch là “nhân tính” vì từ này mang sắc thái đạo đức, và thường bị phân cực là Có hoặc Không. Ví dụ có định nghĩa “nhân tính là sự phân biệt con người với con vật”. Từ “chất người” không bị phân cực mà bao gồm 1 phổ, từ ít cho đến đầy đủ.
Có từ human nature có khi cũng được dịch là ‘nhân tính’, như một bản dịch cuốn Understanding the Human Nature của Alfred Adler dịch là ‘Tìm hiểu nhân tính’.

« Back to Glossary Index