Tổng kết năm #1 của blog


Ngày bắt đầu: 1/12/2013
Ngày tổng kết: 2/12/2014
Tổng số bài viết: 40
Tổng số comments: 20
Tổng số followers: 19
Tổng số views: 11,081
Top 5 về view:
– Homepage/Archives: 2239
– Làm phòng trẻ con: 1768
– Ý tưởng sáng tạo từ đâu ra: 1460
– PCMM: 1000
– Hiệu ứng IKEA: 905

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s