Tổng kết năm #1 của blog

Ngày bắt đầu: 1/12/2013
Ngày tổng kết: 2/12/2014
Tổng số bài viết: 40
Tổng số comments: 20
Tổng số followers: 19
Tổng số views: 11,081
Top 5 về view:
– Homepage/Archives: 2239
– Làm phòng trẻ con: 1768
– Ý tưởng sáng tạo từ đâu ra: 1460
– PCMM: 1000
– Hiệu ứng IKEA: 905

Leave a Reply