early adopter

Người dùng sớm

Không phải là thích nghi sớm. Khái niệm trong marketing