on the hook

hào phóng xông pha (?)

Khái niệm do Seth Godin đề xuất trong sách The Practice, dùng để chỉ một người tự ý đứng ra, hào phóng làm gì đó và đưa món hàng đó đến cho mọi người, bất chấp việc mọi người có đón nhận hay không.