Mô hình hành vi Fogg (Fogg Behavior Model)

Tiến sỹ BJ Fogg (Stanforf University) đề xuất một mô hình giải thích hành vi của mọi người rất đơn giản và thú vị, có tên là Fogg Behavior Model. Theo đó, hành vi được thực hiện khi có 3 yếu tố: Động lực (motivation), Khả năng (ability) và Sự kiện kích thích (trigger). Động lực khiến người ta muốn thực hiện hành vi đó, Khả năng thể hiện việc người ta có thể làm được hành vi đó, và Trigger nhắc người ta làm việc đó. Ở khu vực Động lực và Khả năng đều yếu thì Trigger không giúp ích gì được.

Tác giả xác định 3 loại Động lực, mỗi loại đều có 2 cực:

  • Cảm giác (sensation) với 2 cực là Sung sướng và Đau đớn,
  • Mong đợi (anticipation) với 2 cực là Hy vọng và Sợ hãi,
  • Liên kết xã hội (social cohesion) với 2 cực là Bị chối bỏ và Được chấp nhận

Như vậy, các hoạt động nhắm tới tăng Sung sướng hay giảm Đau đớn, hay hoạt động khiến người ta cảm thấy được chấp nhận trong một cộng đồng nào đó, sẽ có động lực lớn.

Về Khả năng, nguyên tắc là càng đơn giản càng tốt. Nếu người ta có thể thực hiện một hành động nào đó một cách đơn giản, không tốn công, thì người ta sẽ làm. Ví dụ, nhiều mạng xã hội đã khiến cho việc chia sẻ trở nên rất đơn giản thông qua chỉ một click như like, share, v.v.

Ngay cả khi Động lực lớn và Khả năng cần có là đơn giản, nếu không có Trigger thì người ta vẫn không làm. Nếu muốn mọi người có hành vi như mình mong muốn, có thể khéo léo tạo ra các Trigger. Tác giả đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh Facebook là một đại cao thủ trong việc đưa ra các Trigger.

Có 3 loại Trigger:

  • Động lực lớn, Khả năng lớn: ra hiệu (Signal)
  • Đông lực lớn, Khả năng yếu: hướng dẫn (Facilitator)
  • Động lực yếu, Khả năng lớn: tán tỉnh (Spark)

Mô hình này có thể áp dụng rất tốt cho việc xây dựng và quản lý các cộng đồng mạng (online community).

Chi tiết: http://www.behaviormodel.org/index.html

Leave a Reply