Bầu đoàn và Cộng đồng (Following and Community)

Lược dịch từ: http://www.feverbee.com/2010/04/deciding-what-you-really-want.html, http://www.feverbee.com/2010/05/clarity-whats-a-community.html.

Nhiều công ty cần một bầu đoàn (following) đông chứ không cần cộng đồng (community). Bầu đoàn là một tập hợp khán thính giả (audience) tương tác với bạn, cộng đồng là một tập hợp khán thính giả tương tác với nhau.

Việc có một bầu đoàn lớn phù hợp với các công ty bán đồ thông dụng (commodity), không có tính giao du (non-sociable). Ví dụ Coca-cola có bầu đoàn rất lớn, và không có cộng đồng. Đa phần các blogger có bầu đoàn và không có cộng đồng. Nhiều chính trị gia, tác gia cũng vậy. Bầu đoàn được tạo ra nhờ gắn kết với mọi người, nội dung hấp dẫn, v.v.

Cộng đồng thì phù hợp với các công ty bán đồ có tính giao du và tính gắn kết cao (engaging). Cộng đồng thường nhỏ, rất gắn bó và độc (exclusive). Các sản phẩm phần mềm hay được lợi nhờ cộng đồng. Các nhà sản xuất đồ đặc thù cũng vậy (ví dụ xe Minsk).

Bạn chỉ cần xây cộng đồng khi tập hợp khán thính giả có nhu cầu nói chuyện với nhau và điều đó có lợi cho họ. Rất ít công ty thuộc nhóm này, có lẽ chỉ 10%.

Nếu bạn định xây dựng cộng đồng theo kiểu bầu đoàn, bạn sẽ thất vọng. Nếu bạn định xây dựng bầu đoàn theo kiểu cộng đồng, bạn sẽ còn thất vọng nhiều hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần xây dựng bầu đoàn lớn. Đừng nhầm lẫn giữa hai thứ.

Một vài so sánh giữa 2 loại:
Bầu đoàn (Following)      Cộng đồng (Community)
Ngắn hạn                          Dài hạn
Tăng nhanh                      Tăng chậm
Ưu tiên tăng trưởng         Ưu tiên gắn kết
Số thành viên                    Số thành viên hạn chế
không hạn chế
Ít giao lưu giữa                  Nhiều giao lưu giữa các thành viên
các thành viên
Xây dựng khán thính        Xây dựng sản phẩm cho khán thính giả
giả cho sản phẩm
Nội dung về sản phẩm     Nội dung về cộng đồng
Kiểm soát tập trung         Chia sẻ quyền lực với các thành viên chủ chốt
Bất kỳ sản phẩm nào        Sản phẩm có tính giao du (sociable)
Mọi người muốn               Mọi người muốn thông tin về nhau
thông tin về sản phẩm
Xây dựng quan hệ với      Xây dựng quan hệ mật thiết với thành viên chủ chốt
cả nhóm như 1 thực thể

 

Leave a Reply