benefit of the doubt

niềm tin ứng trước

Vì chưa đủ chắc chắn để cho là đối phương nói dối, thì tạm thời tin vào họ. Giống khái niệm presumption of innocence, và được cho là có nguồn gốc từ khái niệm reasonable doubt (nghi ngờ hợp lý) trong hoạt động tòa án.