Tag Archives: thực dân

Thực dân nội quốc

Khi so sánh hệ thống luật pháp, báo chí hay xuất bản thời nay với thời chính quyền thực dân, nếu thấy thời chính quyền thực dân có những điểm tôn trọng tự do ngôn luận, tôn trọng quyền con người hơn, thì những người pro chính quyền hiện nay hay đưa ra luận điểm rằng dù sao thì thời đó cũng là thời thực dân ngoại quốc cai trị, không thể sánh bằng bây giờ, khi chính quyền thuộc về sở tại.

Thế nhưng, điểm đặc trưng của chế độ thực dân không phải ở chỗ nhà cầm quyền là ngoại hay nội quốc. Đặc trưng của thực dân là những người nắm quyền sử dụng quyền lực để làm giàu ở một nước, và giữ tiền, tài sản, nhà cửa, cho con cái học hành ở một đất nước khác. Họ nhập quốc tịch ở nước đó và gia đình con cái thực sự sinh sống ở đó. Và cách làm giàu phổ biến cũng giống hệt những kẻ thực dân làm giàu ở thuộc địa: khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và con người.