Nguyễn Đức Tùng: Bài ca của người cầm cành hoa chân lý


BÀI CA CỦA NGƯỜI CẦM CÀNH HOA CHÂN LÝ
Nguyễn Đức Tùng

Khi chúng ta đúng
Trái tim chúng ta rất cứng.

Chân lý thuộc về chúng
ta. Cái tốt thuộc về chúng
ta. Cái gì cũng thuộc về chúng
ta.

Dưới chân chúng ta đất sẽ trổ hoa
Như một với một là hai.

Khi chúng ta đúng
Những kẻ khác đều sai.

Chúng ta thật là đáng sợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s