client-centered therapy

« Back to Glossary Index

liệu pháp thân chủ – trung tâm, lấy thân chủ làm trung tâm.

Ko rõ tại sao cụm từ tâm lý học “client-centered therapy” lại được dịch sang tiếng Việt là “liệu pháp thân chủ – trọng tâm” thay vì “trung tâm”? Theo tôi thì nên dịch là “trung tâm”, vì mấy lẽ sau:

– center là trung tâm, center of gravity mới là trọng tâm. Trung tâm là khái niệm về địa lý, trọng tâm là về khối lượng.

– “trọng tâm” là để chỉ gì đó quan trọng (vd: nhiệm vụ trọng tâm). Trong trị liệu thì hiển nhiên thân chủ (vấn đề của họ) là quan trọng nhất rồi, ko cần nhắc lại.

– “trung tâm” là để chỉ vị trí, thân chủ – trung tâm (hay “lấy thân chủ làm trung tâm”) nghĩa là nhà trị liệu ko đc lôi kéo thân chủ theo ý mình, ra khỏi vị trí trung tâm đó. Vậy nên phương pháp trị liệu này còn có tên là non-directive therapy.

« Back to Glossary Index