penetration

nhuệ trí (chữ của Nguyễn Duy Cần trong sách Óc sáng suốt, nói về khả năng quan sát và thấy được cái chính, cái ẩn. “Nhuệ” nghĩa là sắc nhọn)