learned helplessness

bất lực tập nhiễm, bất lực do học được

Đầu hàng, buông xuôi sau một giai đoạn thử làm và không đem lại kết quả.