originality

óc tân kỳ (Nguyễn Duy Cần trong sách Óc sáng suốt). Khả năng suy nghĩ độc lập và sáng tạo