Tag Archives: trust

Trust vs Confidence

Trust là tin vào con đường mà mình chọn. Tin vào cách mình làm, dù chưa chắc đã bảo đảm kết quả (process vs outcome)

Confidence là tin mình sẽ có kết quả tốt, tin rằng mình chắc thắng vụ này, sẽ thi đỗ.

Trust sẽ khiến bạn kiên tâm rèn luyện năng lực, confidence có thể khiến bạn chọn cách đi tắt, gian lận, khôn lỏi. Trust sẽ không làm bạn thất vọng, confidence thì vừa dễ gây thất vọng vừa dễ gây ảo tưởng.