Trust vs Confidence


Trust là tin vào con đường mà mình chọn. Tin vào cách mình làm, dù chưa chắc đã bảo đảm kết quả (process vs outcome)

Confidence là tin mình sẽ có kết quả tốt, tin rằng mình chắc thắng vụ này, sẽ thi đỗ.

Trust sẽ khiến bạn kiên tâm rèn luyện năng lực, confidence có thể khiến bạn chọn cách đi tắt, gian lận, khôn lỏi. Trust sẽ không làm bạn thất vọng, confidence thì vừa dễ gây thất vọng vừa dễ gây ảo tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s