Hợp đồng Công dân số

Dưới đây là mẫu bản Hợp đồng về tư cách Công dân số (digital citizenship) giữa con cái và bố mẹ. Việc ký và tuân thủ HĐ này sẽ góp phần giúp trẻ nhỏ trở thành một công dân số tiêu chuẩn, có ý thức, và tạo sức ép cho bố mẹ hỗ trợ và làm gương. Nội dung được dịch từ nguồn, có sửa một số lỗi nhỏ.  HĐ gồm 2 phần, cam kết của trẻ và cam kết của bố mẹ. Bản tiếng Anh ở dưới bản tiếng Việt.

Khái niệm digital citizen được mô tả kỹ hơn ở đây.

Hợp đồng gia đình về tư cách Công dân số (Digital Citizenship)

Phần 1. Cam kết của trẻ em

 1. Tôi sẽ nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều có quyền truy cập hoặc sử dụng công nghệ theo cùng một cách. Tôi sẽ không phân biệt đối xử với người khác nếu họ không có cơ hội trực tuyến giống tôi.
 2. Tôi sẽ nói với bố mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm khác ngay lập tức nếu tôi gặp bất kỳ thông tin nào khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu rằng để có quyền công nghệ, tôi cũng phải có trách nhiệm trong hành động của mình.
 3. Tôi sẽ nói với bố mẹ nếu tôi gặp bất kỳ đau đớn hoặc khó chịu nào khi sử dụng công nghệ. Tôi sẽ nhớ rằng tôi cần phải cân bằng việc sử dụng công nghệ với các hoạt động khác.
 4. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ tin nhắn xúc phạm nào, và nói chung các tin nhắn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Đó không phải là lỗi của tôi nếu tôi nhận được một tin nhắn như vậy. Nếu nhận được, tôi sẽ nói với bố mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm ngay để họ có thể liên lạc với những người thích hợp.
 5. Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ để cùng thiết lập các quy tắc khi mua hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ quyết định xem khi nào có thể mua hàng trực tuyến, và các trang web an toàn để tôi sử dụng.
 6. Tôi sẽ đối xử với người khác theo cách mà tôi muốn được đối xử khi sử dụng công nghệ. Tôi sẽ ghi nhớ rằng việc sử dụng công nghệ của tôi ảnh hưởng đến người khác.
 7. Tôi sẽ trao đổi với bố mẹ trước khi tải xuống hoặc cài đặt phần mềm hoặc làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của gia đình tôi. Tôi cũng sẽ cập nhật các chương trình như chống vi-rút, chống phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo, để bảo vệ thông tin của chúng tôi.
 8. Tôi sẽ là một công dân trực tuyến tốt và không làm bất cứ điều gì làm tổn thương người khác hoặc trái pháp luật.
 9. Tôi sẽ giúp bố mẹ hiểu cách vui chơi và học mọi thứ trực tuyến và dạy họ những điều về Internet, máy tính và công nghệ khác.

Ngày / tháng / năm
Tôi đồng ý với những điều trên
(Chữ ký của trẻ)

Tôi sẽ giúp con tôi tuân theo thỏa thuận này và sẽ cho phép sử dụng hợp lý công nghệ số miễn là các quy tắc này và các quy tắc gia đình khác được tuân theo.
(Chữ ký của bố mẹ)

Phần 2. Cam kết của cha mẹ

 1. Tôi sẽ làm quen với các dịch vụ và trang web mà con tôi sử dụng. Nếu tôi không biết cách sử dụng chúng, tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu.
 2. Tôi sẽ dạy các con tôi hiểu rằng những người khác không có cùng quyền truy cập vào công nghệ. Tôi sẽ chứng tỏ cho con tôi biết rằng mọi người nên được đối xử tôn trọng.
 3. Tôi sẽ thảo luận với con để hiểu cách mua hàng trực tuyến tốt nhất. Tôi sẽ chỉ cho con tôi những trang web nào an toàn và bảo mật để mua hàng trực tuyến. Tôi cũng sẽ giúp giải thích cách tìm và tìm được các giá trị tốt nhất trên môi trường trực tuyến.
 4. Tôi hứa sẽ dạy con tôi khi nào và làm thế nào để sử dụng các công cụ giao tiếp trực tuyến. Tôi sẽ là một hình mẫu về việc sử dụng công nghệ vào thời điểm tốt nhất và làm sao để tương tác với người khác.
 5. Tôi sẽ giúp mọi người trong gia đình hiểu rằng việc sử dụng công nghệ của chúng tôi ảnh hưởng đến những người khác. Tôi sẽ giúp con tôi hiểu rằng chúng cần hành động theo cách chúng muốn được đối xử cả trực tuyến và trong Thế giới thực.
 6. Tôi sẽ nói chuyện với con về “những người bạn trực tuyến” của chúng giống như khi tôi cố gắng làm quen với những người bạn khác trong Thế giới thực. Tôi sẽ giải thích rằng để có quyền trực tuyến cũng có những trách nhiệm nhất định.
 7. Tôi sẽ dạy các con tôi rằng có một số tài liệu có sẵn trên mạng được bảo vệ và không thể lấy mà không được phép. Trẻ em cần hiểu rằng tài liệu này thuộc sở hữu của người khác và chúng cần được bảo vệ.
 8. Tôi sẽ giải thích cho các con tôi khi sử dụng công nghệ, chúng nên ngồi để không gây hại cho cơ thể. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng các con tôi bị hạn chế về thời gian chúng có thể sử dụng công nghệ để chúng có thể cân bằng với các hoạt động khác.
 9. Tôi sẽ dành thời gian để dạy con tôi bảo vệ công nghệ và dữ liệu của chúng. Tôi sẽ cung cấp ví dụ về sao lưu và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.
 10. Tôi nhận thức rằng trẻ em sẽ học theo người lớn về cách hành động cả trực tuyến và trong Thế giới thực, vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm gương. Mỗi khi biết có tình huống phát sinh, tôi sẽ nói chuyện với con về những hành động mà tôi không muốn chúng chia sẻ với người khác.

Ngày / tháng / năm
Tôi đồng ý với những điều trên
(Chữ ký của cha mẹ)

Tôi hiểu rằng cha mẹ tôi đã đồng ý với các quy tắc này, và đồng ý giúp họ khám phá và sử dụng công nghệ với tôi.
(Chữ ký của con)

Bản tiếng Anh:

Family Contract for Digital Citizenship

Kids’ Pledge

 1. I will remember that not all people have access to or utilize technology in the same way. I will not treat others differently if they do not have the same online opportunities as I have been provided.
 2. I will tell my parents or other responsible adult right away if I come across any information that makes me feel uncomfortable. I understand that to have technology rights, I have to be responsible in my actions as well.
 3. I will tell my parents if I experience any pain or discomfort when using technology. I will remember that I need to balance technology use with other activities.
 4. I will not respond to any messages that are mean or in any way make me feel uncomfortable. It is not my fault if I get a message like that. If I do, I will tell my parents or responsible adult right away so that they can contact the appropriate persons.
 5. I will talk with my parents so that we can set up rules for making purchases online. We will decide upon if and when online purchases can be made and secure sites for me to use.
 6. I will treat others the way that I wish to be treated when using technology. I will keep in mind that my technology use affects others.
 7. I will check with my parents before downloading or installing software or doing anything that could possibly hurt our devices or jeopardize my family’s privacy. I will also keep programs such as anti-virus, spyware and adware up-to-date to protect our information.
 8. I will be a good online citizen and not do anything that hurts other people or is against the law.
 9. I will help my parents understand how to have fun and learn things online and teach them things about the Internet, computers and other technology.

Date

I agree to the above

__________________________

Child sign here

I will help my child follow this agreement and will allow reasonable use of digital technology as long as these rules and other family rules are followed.

__________________________

Parent(s) sign here

Parents’ Pledge

 1. I will get to know the services and Web sites my child uses. If I don’t know how to use them, I will take the time to learn how.
 2. I will teach my children to understand that other people do not have the same access to technology. I will demonstrate to my child that everyone should be treated with respect.
 3. I will discuss with my child to understand how best to make online purchases. I will show my child which sites are safe and secure for buying goods online. I will also help to explain how to search and find the best value online.
 4. I promise to teach my child when and how to use online communication tools. I will be a role model of when the best times to use technology and how to interact with others.
 5. I will help everyone in our family to understand that our technology usage affects others. I will help my child to understand they need to act the way they want to be treated both online and in the Real World.
 6. I will talk to my child about their “online friends” just as I try get to know her other friends in the Real World. I will explain that to have rights online there are certain responsibilities as well.
 7. I will teach my children that there are some materials available online that are protected and cannot be taken without permission. Children need to understand that this material is owned by others and they should be protected.
 8. I will explain to my children when using technology they should be sitting as not to cause physical harm. I will also make sure that my children are limited on the time they can use technology so they can balance with other activities.
 9. I will spend time to teach my child to protect their technology and data. I will provide an example of backing up and securing our data.
 10. I realize that children watch us as adults to be a guide of how to act both online and in the Real World so will to the best of my ability provide a good model. Knowing that situations arise I will talk to my children about actions that I do not want them to share with others.

Date
I agree to the above

___________________

Parent(s)

I understand that my parent(s) has agreed to these rules and agree to help my parent(s) explore and use technology with me.

________________

Child sign here

Image result for digital citizen

1 thought on “Hợp đồng Công dân số

Leave a Reply