rubricize

« Back to Glossary Index

phân nhóm, xếp vào bảng. Từ dùng của Maslow để chỉ hiện tượng các nhà tâm lý học (nhà khoa học nói chung) phân loại mọi người, xếp người ta vào một bảng chia cho trước, mà quên đi tính độc đáo cá thể của người đó. Tâm lý học nhân văn do ông đề xướng đề cao việc nhìn nhận mỗi người như một cá thể độc đáo.

« Back to Glossary Index