Top 100 nhà tâm lý học của thế kỷ 20

Năm 2002, tạp chí Review of General Psychology đã xếp hạng 100 nhà tâm lý học lỗi lạc nhất thế kỷ 20. Việc xếp hạng dựa trên tần suất xuất hiện của ba yếu tố: trích dẫn trong các tạp chí, trích dẫn trong các sách giáo khoa nhập môn TLH, và kết quả khảo sát. Khảo sát đã được gửi tới 1.725 thành viên của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA), đề nghị liệt kê những nhà tâm lý học hàng đầu của thế kỷ.

Các tác giả bảng xếp hạng cũng tính đến các yếu tố: các nhà tâm lý học có phải là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia hay không, có được bầu làm chủ tịch APA hay nhận được Giải thưởng Đóng góp Khoa học Xuất sắc của APA không, và tên của họ có được dùng để đặt cho gì đó hay không (tức là thiên vị cho Mỹ – ND).

Trưởng nhóm xếp hạng Steven J. Haggbloom cho biết: “Tôi không ngạc nhiên với hầu hết những người đứng đầu danh sách, nhưng có một số người đáng kể lại không có trong danh sách.”

Ví dụ, nhà tâm lý học Hermann Ebbinghaus, người đầu tiên thử nghiệm khả năng học tập và trí nhớ của con người, đã không lọt vào danh sách.

Những thiếu sót như vậy là lý do tại sao nhóm xếp hạng đưa ra danh sách Top 100 nhưng lại để trống vị trí thứ 100. Như vậy, số 100 có thể là lựa chọn của mỗi cá nhân tự thêm vào.

1. B.F. Skinner

2. Jean Piaget

3. Sigmund Freud

4. Albert Bandura

5. Leon Festinger

6. Carl R. Rogers

7. Stanley Schachter

8. Neal E. Miller

9. Edward Thorndike

10. A.H. Maslow

11. Gordon W. Allport

12. Erik H. Erikson

13. Hans J. Eysenck

14. William James

15. David C. McClelland

16. Raymond B. Cattell

17. John B. Watson

18. Kurt Lewin

19. Donald O. Hebb

20. George A. Miller

21. Clark L. Hull

22. Jerome Kagan

23. Carl G. Jung

24. Ivan P. Pavlov

25. Walter Mischel

26. Harry F. Harlow

27. J.P. Guilford

28. Jerome S. Bruner

29. Ernest R. Hilgard

30. Lawrence Kohlberg

31. Martin E.P. Seligman

32. Ulric Neisser

33. Donald T. Campbell

34. Roger Brown

35. R.B. Zajonc

36. Endel Tulving

37. Herbert A. Simon

38. Noam Chomsky

39. Edward E. Jones

40. Charles E. Osgood

41. Solomon E. Asch

42. Gordon H. Bower

43. Harold H. Kelley

44. Roger W. Sperry

45. Edward C. Tolman

46. Stanley Milgram

47. Arthur R. Jensen

48. Lee J. Cronbach

49. John Bowlby

50. Wolfgang Köhler

51. David Wechsler

52. S.S. Stevens

53. Joseph Wolpe

54. D.E. Broadbent

55. Roger N. Shepard

56. Michael I. Posner

57. Theodore M. Newcomb

58. Elizabeth F. Loftus

59. Paul Ekman

60. Robert J. Sternberg

61. Karl S. Lashley

62. Kenneth Spence

63. Morton Deutsch

64. Julian B. Rotter

65. Konrad Lorenz

66. Benton Underwood

67. Alfred Adler

68. Michael Rutter

69. Alexander R. Luria

70. Eleanor E. Maccoby

71. Robert Plomin

72.5.* G. Stanley Hall

72.5. Lewis M. Terman

74.5.* Eleanor J. Gibson

74.5. Paul E. Meehl

76. Leonard Berkowitz

77. William K. Estes

78. Eliot Aronson

79. Irving L. Janis

80. Richard S. Lazarus

81. W. Gary Cannon

82. Allen L. Edwards

83. Lev Semenovich Vygotsky

84. Robert Rosenthal

85. Milton Rokeach

88.5.* John Garcia

88.5. James J. Gibson

88.5. David Rumelhart

88.5. L.L. Thurston

88.5. Margaret Washburn

88.5. Robert Woodworth

93.5.* Edwin G. Boring

93.5. John Dewey

93.5. Amos Tversky

93.5. Wilhelm Wundt

96. Herman A. Witkin

97. Mary D. Ainsworth

98. Orval Hobart Mowrer

99. Anna Freud

*Số thứ tự lẻ .5 thể hiện điểm số bằng nhau.

Nguồn: Eminent psychologists of the 20th century

Leave a Reply